Hakan Turgut

Hakkında

 

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl
Lisans Yönetim (İşletme) Kara Harp Okulu 1988
Lisans Turizm İşletmeciliği 9 Eylül Üniversitesi 1994
Y. Lisans Sosyal Bilimleri Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı İstanbul Üniversitesi 1997
Y. Lisans Kararğah ve Komutanlık Eğitimi Harp Akademileri K.lığı 2006
Y.Lisans (Tezsiz) Sosyal Bilimleri Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Selçuk Üniversitesi 2006
Doktora Sosyal Bilimleri Enstitüsü Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı Sakarya Üniversitesi 2005

 

 1. Çalıştığı Kurum : Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü

 2. Akademik Unvanlar

Yardımcı Doçentlik Tarihi     : 2012- 2015   (Başkent Üniversitesi SBMYO),

Doçentlik Tarihi                     : 23.10.2015

3. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

            7.1. Yüksek Lisans Tezleri

7.2. Doktora Tezleri

4. . Yayınlar

4.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI, SSCI, Arts and Humanities)

4.1.1. Çetin, F., H. Turgut, C. Sözen; 2015, “Öznel İyi Oluşun Yordanmasında Sabit Kişilik Örüntüsü: Psikolojik Sermayenin Aracılık Rolü” , Türk Psikoloji Derneği Dergisi” , 30 (76), ss.68-75.

4.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

                    4.2.1. Turgut, H., (2001), “Geleneksel Performans Değerlendirme Yöntemlerine Yeni Bir Alternatif : 360 Derece Performans Değerleme Yöntemi”, Sayıştay Dergisi, S.42, 56–68.

4.2.2. Turgut, H., M. Tarhan, (2012), ”360 Derece Geri Besleme Performans Değerlendirme Sisteminin Uygulanabilirliği: Bir Tugay Örneği”, İşletme Araştırmaları Dergisi(Journal of Busuiness Research-Türk) ”, S.4 (1) ss.118-131.

4.2.3. Güçel, C., İ. Tokmak, H. Turgut, (2012), “The Effect of The Locus of Control on Organizational Citizenship Behavior The Mediating Role Perceived Organizationel Support : Case Study of A University”, International Journal Of Business And Management Studies, Vol 4, No 1, pp. 55-64, 2012 ISSN: 1309-8047 (Online)

4.2.4. Turgut, H., C. Güçel,, İ. Tokmak, (2012), “The Effect of Employees’ Organizational Justice Perception on Their Organizationel Commintment: A University Sample”, International Journal Of Business And Management Studies, Vol 4, No 1, pp.21-30, ISSN: 1309-8047 (Online)

                    4.2.5. Güçel, C., İ. Tokmak, H. Turgut, (2012), “The Relationship of the Ethical Leadership among the Organizational Trust, Affective Commitment and Job Satisfaction”, International Journal Of Social Sciences And Humanity Studies, Vol 4, No 2, pp.101-110, ISSN: 1309-8063 (Online)

4.2.6. Turgut, H., İ. Tokmak, C. Güçel,, (2012), “The Effect of Transformational Leadership on Organizational Identification and Perceived Corporate Reputation: A University Sample”, International Journal Of Social Sciences And Humanity Studies, Vol 4, No 2, pp.245-254, ISSN: 1309-8063 (Online)

4.2.7. Öktem, Ş., H. Turgut, İ. Tokmak, (2013), “Sosyotropik-Otonomik Kişilik Özelliklerinin Çalışanların Motivasyonuna Etkisi: Ankara’da Bulunan Konaklama İşletmelerinde Yapılan Bir Araştırma, İşletme Araştırmaları Dergisi(Journal of Busuiness Research-Türk) ”, S.5 (1) ss.79-92.

4.2.8. Tokmak, İ., H. Turgut, Ş. Öktem., (2013) “Turizm ve Otelcilik Öğrencilerinin Sosyotropik-Otonomik Kişilik Özelliklerinin İletişim Becerilerine Etkisi” Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, Cilt 24, Sayı 1, ss.1-13.

4.2.9. Tokmak, İ., E. Yıldız, H. Turgut, (2013) “Duygusal Zekanın Örgütsel Vatandaşlık Davranışına Etkisi:İş Tatmininin Aracılık Rolü”, Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(1), ss.96-114.

4.2.10. Bitmiş, G., A. Sökmen, H. Turgut, (2013) “Psikolojik Dayanıklılığın Tükenmişlik Üzerine Etkisi: Örgütsel Özdeşleşmenin Aracılık Rolü, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 15(2), ss.27-40.

                     4.2.11. Mert, S., H. Bayramlık, H. Turgut, (2014), “Strategy in Public Sector: A Qualitative Research to Define The Successful Decision Making Competencies of The Public Sector Executives Along with Their Perceptions (Definitions) on The Concept of Strategy”, İnternational Journal of Academic Research in Business and Social Science, Volume : 4, İssue:5, pp.395-409.

4.2.12. Turgut, H., Mert, S., (2014), “Evaluation of Performance Appraisal Methods through  Appraisal Errors by Using Fuzzy VIKOR Method Errors” , International Business Research; Vol. 7, No. 10, pp.170-178.

4.2.13. Turgut, H., (2014), “Algılanan Örgütsel Desteğin İşletme Performansına Etkisinde İç Girişimciliğin Aracılık Rolü”, İşletme Araştırmaları Dergisi (Journal of Busuiness Research-Türk) ”, S.6 (3) ss.29-62.

4.2.14. Turgut, H., Mert, i.S., (2014), “Çalışanların İş Doyumlarının Yaşam Doyumları Üzerindeki Etkisi: Kamu Ve Özel Sektörde Bir Alan Araştırması”, Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, S.18 (4), ss.77-91

4.2.15. Bitmiş, G., A. Sökmen, H. Turgut, (2014), “Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Ölçeği: Geçerlilik ve Güvenilirliğinin Yeniden Değerlendirilmesi”, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 16(2), ss.1-14.

                    4.2.16. Turgut, H., İ. Tokmak, M.F. Ateş, (2015), “Lider-Üye Etkileşiminin İşgören Performansına Etkisinde Çalışanların Örgütsel Adalet Algılarının Rolü” , Çankırı Karatekin Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, http://dx.doi.org/10.18074/cnuiibf.201

4.2.17. Turgut, H., İ. Tokmak with Job Satisfaction or Turnover Intention”, International Journal of Business and Management, Vol. , M.F. Ateş, (2016),  “The Moderating Role of Leader-Member Exchange on the Relationship between Emotional Labor 11, No. 12, ss.83-96

4.2.18. Turgut, H., İ. Tokmak, M.F. Ateş, (2016),  “The Moderating Role of Leader-Member Exchange on the Relationship between Emotional Labor with Job Satisfaction or Turnover Intention”, International Journal of Business and Management, Vol. 11, No. 12, ss.83-96.

4.2.19. Turgut, H., İ. Tokmak, M.F. Ateş, (2017),  “The Effects Of Emotional Intelligence and Locus of Control on Job Satisfactıon and Life Satisfaction. Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 3 (2), ss.150-170.

4.2. 20. Turgut, H., M. Bekmezci, M.F. Ateş, (2017), ” The Moderating Role of Job Satisfaction on the Relationship between Servant Leadership and Turnover Intention”, İşletme Araştırmaları Dergisi (Journal of Busuiness Research-Türk) ”, S.9 (2) ss.300-314.

4.2.21. Turgut, H., M.Bekmezci, İ. S. Mert, (2017), “From Which Characteristics of the Job Employees Perform are theır Job And Life Satisfactions Affected?”, International Journal of Recent Scientific Research Research ,Vol. 8, Issue, 7, pp. 18526-18536.

4.2.22. Ateş, M.F., İ. S. Mert H. Turgut, (2017), “The Indirect Effect of Organizational Prestige on the Effect of Organizational Trust and Organizational Support Organizational Identification”, European Journal of Business and Management (EJBM), (CrossRef), 9(18):103-117.

4.2.23. Ateş, M.F., İ. Tokmak, H. Turgut, (2017), “The Effects of Vocational Satisfaction on Organizational Commitment and Burnout”, International Journal of Recent Scientific Research Research, Vol.8, Issue, 8, pp.19231-19243.

4.2.24.Turgut, H., İ. S. Mert, (2017), “Time to Choose: Preference for Gains/Losses in Multiple Time Periods of University Students”, European Journal of Business and Management (EJBM), (CrossRef), 9 (24):54-60.

4.2.25. Ateş, M.F., H. Turgut, İ. Tokmak, (2017), “İşyeri Güvenlik İkliminin İç Girişimcilik Üzerine Etkisinde  Psikolojik Sermayenin Düzenleyici Rolü”, UİİİD-IJEAS, 16. UİK Özel Sayısı):665-680.

4.2.26. Turgut, H., S. Soran, M.F. Ateş, (2017), “Örgütsel Özdeşleşme İşten Ayrılma Niyeti İlişkisinde Psikolojik Dayanıklılığın Aracı Rolü”, UİİİD-IJEAS, 16. UİK Özel Sayısı :577-592.

4.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

4.3.1. Güçel, C., İ., Tokmak, H., Turgut “The Effect of The Locus of Control on Organizational Citizenship Behavior The Mediating Role Perceived Organizationel Support : Case Study of A University”, Internationel Conference On Business and Management (ICBM), İzmir, 27-28 Nisan 2012.

4.3.2. Turgut, H., İ. Tokmak, C. Güçel, “The Effect of Organizational Justice Perception of The Employees on Their Organizationel Loyalty: Case Study of A University” Internationel Conference On Business and Management (ICBM), İzmir, 27-28 Nisan 2012.

4.3.3. Kubat, G., Ş., Öktem, Turgut, H., İ., Tokmak,  “Functionality of Self-Assessment  in 360 Degree Feedback Method”, 25th, European Conference on Operational Research (EURO XXV), Vilnius, Lithuania, 8-11 July, 2012.

4.3.4. Öktem, Ş., H., Turgut, İ. Tokmak, G. Kubat,  “The Effect of Organizationel Communication in Intrapreneurship and Business Performance”, 25th, European Conference on Operational Research (EURO XXV), Vilnius, Lithuania, 8-11 July, 2012.

4.3.5. C. Güçel, İ. Tokmak, H., Turgut, “The Relationship of the Ethical Leadership among the Organizational Trust, Affective Commitment and Job Satisfaction”, Internationel Conference On Business and Management Economics and Finance  (ICBMEF), İzmir, 05-06 Ekim 2012.

                    4.3.6. Turgut, H., C. Güçel, İ. Tokmak, “The Effect of Transformational Leadership on Organizational Identification and Perceived Corporate Reputation: A University Sample”, Internationel Conference On Business and Management Economics and Finance  (ICBMEF), İzmir, 05-06 Ekim 2012.

4.3.7. G. Kubat, H., Turgut, Öktem, Ş.,  “The Relationship of the Ethical Leadership on Perceived Organizational Justice and Organizational Identification of the Employees: The Case of Tourism Businesses”, 26th EURO/INFORMS conference, Rome, Italy, July 1-4, 2013.

                   4.3.8. Turgut, H.. M. F. Ateş, M., Tarhan, ,  “The Mediating Role of Organizational Trust on The Effects of Leader-Member Exchange to Family-Work/Work-Family Conflict”, XI. European Conference on Social and Behavioral Science, Rome, Italy, September 1-4, 2016.

4.3.9. Turgut, H., Bekmezci, M., Ateş, M.F., “The Moderating Role of Job Satisfaction on the Relationship between Servant Leadership and Turnover Intention”, International Interdisciplinary Business-Economics Advancement Conference, ISSN: 2372-5885 Miami, USA, April 9-14, 2017.

4.3.10. Turgut, H., Turunç, Ö., Tokmak, İ., “The Moderating Role of Work Alienation in The relationship between Psychological Capital And Job Satisfaction: A Research in Service Sector”, ISER 103rd International Conference, Toronto, Kanada, January 28-29.01.2018

4.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler-40-70

4.4.1. Ateş. M. F., M. Öztoprak, H. Turgut (2017), “The Mediating Role of Organizational Trust on The Effects of Leader-MemberExchange in Work-Family / Family-Work Conflicts”. In:Hasan Arslan / Mehmet Ali İçbay / Alina-Andreea Dragoescu editors. Current Perspectives in Social Sciences. Bia?ystok-Poland: E-BWN; ISBN 978-83-943963-3-6; 2017. p.23-33.

            4.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

4.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

4.6.1. Turgut, H., C., Güçel, İ., Tokmak, “Kamu Sektöründe 360 Derece Bireysel Performans Değerlendirmesinin Uygulanabilirliğine Yönelik Bir Araştırma ”, Ordu Üniversitesi, 1 nci Ulusal Ünye İİBF İşletmecilik Sempozyumu, Ünye, 24-25 Nisan 2012.

4.6.2. Tokmak, İ., H., Turgut, Ş. Öktem,  “Sosyotropik-Otonomik Kişilik Özelliklerinin Çalışanların Motivasyonuna Etkisi: Konaklama İşletmelerinde Yapılan Bir Araştırma” Selçuk Üniversitesi, 11. Ulusal İşletmecilik Kongresi, Konya, 10-12 Mayıs 2012.

4.6.3. Güçel, C., H., Turgut, Ş. Öktem, İ., Tokmak, “Örgütsel Bağlılığın Örgütsel Vatandaşlık Davranışına Etkisi Örgütsel Adaletin Aracılık Rolü: Makina İmalat İşletmelerine Yönelik Bir Araştırma”  Selçuk Üniversitesi, 11. Ulusal İşletmecilik Kongresi, Konya, 10-12 Mayıs 2012.

4.6.4. Turgut, H., “Otel İşletmelerinde Dış Kaynak Kullanımının Başarısına Ortaklık Kalitesinin Etkisi” , Nevşehir Üniversitesi, Ulusal Meslek Yüksekokulları Çalıştayı ve Öğrenci Sempozyumu,  Nevşehir/Ürgüp, 13-15 Haziran 2012.

4.6.5. Tokmak, İ., H., Turgut,  Ş. Öktem, “Turizm ve Otelcilik Öğrencilerinin Sosyotropik-Otonomik Kişilik Özelliklerinin İletişim Becerilerine Etkisinin İncelenmesii”, Nevşehir Üniversitesi, Ulusal Meslek Yüksekokulları Çalıştayı ve Öğrenci Sempozyumu,  Nevşehir/Ürgüp, 13-15 Haziran 2012.

4.6.6. Tokmak, İ.,  E. Yıldız, H., Turgut,   “Duygusal Zekanın Çalışanların Örgütsel Vatandaşlık Davranışlarına ve İş Tatminine Etkisi”, Kültür Üniversitesi, 12. Ulusal İşletme Kongresi, Marmaris/Muğla, 02-04 Mayıs 2013.

4.6.7. Turgut, H., G. Bitmiş,  A., Sökmen, “Psikolojik Dayanıklılığın İşten Ayrılma Niyeti Üzerine Etkisi: Kamu Kurumu Çalışanları Üzerine Bir Araştırma”  Kültür Üniversitesi, 12. Ulusal İşletme Kongresi, Marmaris/Muğla, 02-04 Mayıs 2013,

4.6.8. İ. Tokmak, H., Turgut,  S. Straub, “Algılanan Kurumsal İtibarin Çalışanların İş Performansına ve İşten Ayrılma Niyetine Etkisi”, Dumlupınar Üniversitesi, 21. Ulusal Yönetim Organizasyon Kongresi, Kütahya, 30 Mayıs- 1 Haziran 2013.

4.6.9. Bitmiş,  G., A., Sökmen H., Turgut,  “Psikolojik Dayanıklılığın Tükenmişlik Üzerine Etkisi : Örgütsel Özdeşleşmenin Aracılık Rolü” , Sakarya Üniversitesi, 1. Örgütsel Davranış Kongresi, Sakarya, 15-16 Kasım 2013.

4.6.10. Ateş, M.F., İ., Tokmak, H., Turgut,   “Sağlık Çalışanlarının Mesleki Doyum Düzeylerinin Örgütsel Bağlılıklarına ve Tükenmişlik Düzeylerine Etkisi: Bir Kamu Hastanesi Örneği”, Sakarya Üniversitesi, 1. Örgütsel Davranış Kongresi, Sakarya, 15-16 Kasım 2013.

4.6.11. Turgut, H., M.F. Ateş, İ., Tokmak, “Duygusal Zekanın Çalışanların İş ve Yaşam Doyumlarına Etkisi: Kontrol Odağının Aracılık Rolü”, Marmara Üniversitesi, 13. Ulusal İşletmecilik Kongresi, Antalya, 8-10 Mayıs 2014.

4.6.12. Bitmiş, M.G., H. Turgut, A., Sökmen, “Algılanan Örgütsel Desteğin İşgörenlerin Performans ve Tatmin Düzeylerine Etkisi”, Marmara Üniversitesi, 13. Ulusal İşletmecilik Kongresi, Antalya, 8-10 Mayıs 2014.

4.6.13. Turgut, H., Ateş, M.F., İ., Tokmak, “Lider Üye Etkileşiminin Çalışanların Örgütsel Adalet Algılamalarına ve Algılanan İş Performanslarına Etkisi”, Selçuk Üniversitesi, 22. Ulusal Yönetim Organizasyon Kongresi, Konya, 22-24 Mayıs 2014.

4.6.14. Turgut, H.  M., Bekmezci,  İ.S., Mert,  “İş Özelliklerinin Çalışanların İş ve Yaşam Tatmini Üzerindeki Etkisi”, Melikşah Üniversitesi, 2. Örgütsel Davranış Kongresi, Kayseri, 06-08 Kasım 2014

4.6.15. Tokmak, i., H., Turgut, “Lider-Üye Etkileşiminin Çalışanların Örgüt Temelli Öz Saygı Ve İşten Ayrılma Niyetleri Üzerindeki Etkisinde Psikolojik Sermayenin Rolü” Aksaray Üniversitesi,  14. Ulusal İşletmecilik Kongresi, Aksaray, 7-9 Mayıs 2015.

4.6.16. Turgut, H., İ.S., Mert, “Kişilerin Farklı Zaman Dönemlerine İlişkin Kazanç / Kayıp Tercihleri” , Aksaray Üniversitesi,  14. Ulusal İşletmecilik Kongresi, Aksaray, 7-9 Mayıs 2015.

4.6.17. Mert, İ. S., H. Turgut, “Ölüm Endişesinden En Az Etkilenen Geleceğin Aranan İnsan Kaynağına mı Sahibiz?”, Gazi Osman Paşa Üniversitesi, 3. Örgütsel Davranış Kongresi, Tokat, 6-7 Kasım 2015.

4.6.18. Turgut, H., İ., Tokmak, Ateş, M.F., “Duygusal Emeğin, İş Tatmini ve İşten Ayrılma Niyeti ile İlişkisinde Lider Üye Etkileşiminin Rolüne İlişkin Lojistik Sektöründe Yapılan Bir Araştırma”, İstanbul Üniversitesi, 15. Ulusal İşletmecilik Kongresi, İstanbul, 26-28 Mayıs 2016

4.6.19 Ateş, M.F., Turgut, H., Tokmak, İ., “Güvenlik İkliminin İç Girişimcilik Üzerindeki Etkisinde Psikolojik Sermayenin Düzenleyici Etkisi”, Ege Üniversitesi, 16. Ulusal İşletmecilik Kongresi, İzmir, 4-6 Mayıs 2017.

4.6.20. Turgut, H., Soran, S. Ateş, M.F., “Örgütsel Özdeşleşmenin İşten Ayrılma Niyetine Etkisinde Psikolojik Dayanıklılığın Rolü”, Ege Üniversitesi, 16. Ulusal İşletmecilik Kongresi, İzmir, 4-6 Mayıs 2017.

4.6.21. Bitmiş, M.G., Turgut, H., Sökmen, A., “Destekleyici Örgüt İkliminin İşe Yabancılaşma ve İşten Ayrılma Niyeti Üzerine Etkisi: Lojistik Sektöründe Bir Uygulama”, Başkent Üniversitesi, 25. Ulusal Yönetim Organizasyon Kongresi, Ankara, 25-27 Mayıs 2017.

4.6.22. Ateş, M.F., Turgut, H., Tokmak, İ., “Lider-Üye Etkileşiminin Algılanan Kurumsal İtibar Üzerindeki Etkisinde İşyeri Güvenlik İkliminin Rolü”, Başkent Üniversitesi, 25. Ulusal Yönetim Organizasyon Kongresi, Ankara, 25-27 Mayıs 2017.

           4.7. Diğer çalışmalar

4.7.1. Uygur, T., Turgut, H. Son Değişikliklerle Turizm Hukuku, Siyasal Yayınevi, 2012, Ankara.

4.7.2. Uygur, T.,  Turgut, Son Değişikliklerle Turizm Hukuku (Genişletilmiş ve Düzeltilmiş 2. Baskı), Siyasal Yayınevi, 2015, Ankara.

4.7.3. Turunç, Ö., H. Turgut, (Editor) Yönetim ve Strateji, 101 Teori ve Yaklaşım, Siyasal Yayınevi, 2017, Ankara

4.7.4Turunç, Ö., H. Turgut, (Bölüm Yazarlığı) Yönetim ve Strateji, 101 Teori ve Yaklaşım, Siyasal Yayınevi, 2017, Ankara

 5. İdari Görevler

            

İdari Görev Görev Yeri Yıl
Müdür Yardımcısı Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 2012-2017
SBMYO Yüksekokul Yönetim Kurulu Üyesi Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 2012-2017
Yüksekokul Kurulu Üyesi Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 2012-2017
Program Başkanı Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı 2015-2017
Program Başkanı Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Aşçılık Programı 2015-2017
SEUK Üyesi Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu SEUK üyesi  

2009 -2017

SEUK Başkanlığı Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu SEUK Başkanlığı 2012-2017
MEYOK Üyesi Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu MEYÖK Üyesi 2012-2017
Bölüm Başkanı Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Gastronomi ve Mutfak sanatları 2017-
Fakülte Kurulu Üyesi Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Gastronomi ve Mutfak sanatları 2017-
Türk Mutfak Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Başkent Üniversitesi Türk Mutfak Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü 2017-

6. Son iki yılda verilen lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler:

 

Akademik

Yıl

Dönem Dersin Adı Haftalık Saati Öğrenci Sayısı
Teorik Uygulama
 

 

 

2015-2016

Güz IKY 2 0 30
Yiyecek ve İçecek Üretim ve Servisi-I 2 4 15
İlkbahar Yönetim Organizasyon 2 0 30
Yiyecek ve İçecek Üretim ve Servisi-II 2 4 15
 

 

 

2016-2017

Güz IKY 2 0 30
Yiyecek ve İçecek Üretim ve Servisi-I 2 4 15
Yiyecek ve İçecek Üretim ve Servisi-II 2 4 15