Panel & Söyleşi

Dijitalleşme ve Gastronominin Geleceği

İvmelenerek devam eden başdöndürücü dijital gelişmeler, gastronomi endüstrisini nasıl dönüştürecek? İşgücü yapısı, niteliği ve eğitimi sözkonusu dönüşümden nasıl etkilenebilir? Bu durumun istihdama olası etkileri nelerdir? Yapay zeka, standart işleri yapan robotlar ve makineler, misafir deneyimini ne ölçüde ve ne yönde değiştirecek? Klasik manada “yemek” tarih olur mu? Haplarla beslenme, bilim kurgunun ötesine geçerek realize olur mu? Ev dışı tüketim genel olarak bu durumdan nasıl, ne derece ve ne yönde etkilenebilir? Olumlu ya da olumsuz, dijitalleşmenin getirdiği dönüşümler karşısındaki hazırlıklarımız ve stratejilerimiz neler?

Türk Gastronomisinin Ulusal ve Uluslararası Pazarlama Stratejileri: Ne Yapıyoruz? Nasıl Yapıyoruz? Kimi Örnek Alıyoruz?

Doğru işi yapmak kadar, işi doğru yapmak gerektiğini hepimiz biliyoruz. Peki Türk Gastronomisi’ni pazarlarken işi doğru yapıyor muyuz? Parçalı ve bireysel çabalarla yeme içme kültürümüzü dünyaya tanıtabilir miyiz? Bu sorunun cevabı hayırsa nasıl konsolide oluruz? Herhangi bir pazarlama çalışması yapıyor muyuz? Yapıyorsak, bunu yaparken bilim insanlarından ve bilimsel yöntemlerden yardım alıyor muyuz? Onları bu alanda çalışmaya davet ediyor muyuz? Endüstrinin parçası insanlar olarak pazarlama kavramına ne derece hakimiz? İşletmelerimizi ve kendimizi pazarlayarak sonuç elde edebilir miyiz? Ülke politikalarının bu konudaki etkisi nedir? Her şeyi devletten beklemek doğru mudur? Kamu gücünden beklentiler ne olmalıdır? Bu konuda kamu ile ilişkiler nasıl olmalıdır? Konunun eğitim ve STK’lar ayağında neleri yapıyoruz, daha fazla ne yapılabilir?

Önemli Bir İstihdam Alanı Olarak Gastronomi: İstihdam Politikaları, Kamusal Düzenlemeler, Özel/Sivil İnisiyatifler, İşletmeler ve Çalışanlar

İstihdam politikalarını tasarlayan ve uygulayan erkler, gastronomi endüstrisini ne düzeyde dikkate alıyor, hesaba katıyor? Özellikle genç işsiz sayısının azaltılmasında çok önemli bir rol oynayabilecek yeme içme endüstrisinden, yeterince ve olması gerektiği gibi faydalanabiliyor muyuz? Gücümüzün fakında mıyız? Dijitalleşen dünyada gastronomi bir istihdam alanı olmaktan çıkıyor mu? Bu anlamda eğitim-öğretim sisteminde yakın gelecekte meydana gelecek dönüşümler neler olmalıdır? Özel ve sivil inisiyatiflere bu anlamda ne gibi görevler düşmektedir? İstihdamın kompozisyonu gelecekte nasıl şekillenecektir? Bu alandaki ihtiyacımız sadece aşçılık mesleğine midir? Yeme içmeyi bir bütün olarak ele aldığımızda, periferisinde bulunan iş kolları ve endüstriler istihdama katkı, işgücünün niteliği ve eğitim konusunda neler yapabilirler?

Türk Konukseverliği ve Yiyecek İçecek İşletmelerinde Hizmet Kalitesi

Konukseverliği ile ünlü bir coğrafya olarak, gerçekten o kadar konuksever miyiz? Yeme içme sektöründe konukseverlik nedir? Konukseverlik kavramının sınırları nelerdir? İşletmelerimizdeki hizmet kalite düzeyi konukseverliğimizi yansıtıyor mu? Konukseverlikle hizmet kalitesi arasında bir korelasyondan söz edilebilir mi? Sektörde çalışanlarımıza konukseverliği anlatıyor muyuz? Hizmet kalitesi ile işletme başarısı arasında bir ilişki var mıdır? Yeme içme işletmeleri birer hizmet işletmesi midir? Yiyecek içecek işletmelerinde üretim ve hizmet arasındaki ilişki nedir? Bu iki kavram arasındaki ilişkinin yönü ve kuvveti nedir? Pazarlama ve hizmet kalitesi arasında bir bağlantı var mıdır? Üretime önem verirken, hizmet kalitesini ihmal mi ediyoruz? Enfes sunumlar, leziz yemekler ve harika içecekler sadakat için yeterli midir?

Gastronomi mi Yoksa Sadece Aşçılık Mı? Gastronomiye ve Gastronomi Eğitimine Bakışımız, İçeriklerimiz ve Endüstrinin Geleceği & Gastronomi Öğrenciliği Algısı: Gastronomi Nedir, Ne Değildir? Gastronomi Öğrencisi Aşçı mı Olur?

Gastronomi bugün geldiği noktada yalnızca aşçılıktan ibaret bir endüstri midir? Endüstride aşçılık dışında kalan meslekler ve iş kolları hak ettiği değeri bulabiliyor mu? Dahası, bu meslekler ve iş kollarında çalışanlar yeterince ve olması gerektiği gibi eğitim alıyorlar mı? Söz konusu meslek ve iş kollarının formel bir eğitim alabilmeleri bugün itibariyle mümkün müdür? Mesleki ve Teknik Liseler bu konuda nerede yer alıyorlar? Eğitim içeriklerimiz, endüstrinin ihtiyacı olan ara elemanları, yöneticileri ve işletme sahiplerini yetiştirebilecek biçimde mi? Dahası, uzmanlaşma ve iş bölümü konusunda bir eğitim verebiliyor muyuz? Akademik kadrolarımız bu genç alanda yeterince mevcut mu? Yakın gelecekteki eğitimci kadrolarını yetiştirmek için ne tür çalışmalar yapıyoruz? Bilimsellikten ne anlıyoruz? Eğitim içeriklerimizde bilimsel yöntemler ne derece kullanılıyor? Önümüzdeki 15-20 yılı planlayarak, bugünden yarının profesyonellerinin ihtiyacına cevap verebilecek yöntemler, formatlar ve içerikler geliştiriyor muyuz?

Gastronomi sektör dışındaki insanlar tarafından nasıl algılanıyor? Gastoronomi kavramı söz konusu olduğunda endüstrinin içindeki profesyoneller ve dışarıdaki bireylerin zihinlerinde canlanan imajlar neler? Gastronomi eğitiminden öğrencilerin beklentileri nedir, ne olmalıdır? Gastronomiyi bütünüyle kavrayabiliyor ve ele alabiliyor muyuz?

Tarım ve Gastronomi: Politikaların Sektörel Yansımaları, Çözüm Önerileri ve Çabalar

Tarım ve gastronomi endüstrisi arasındaki ticari ve kavramsal bağı nasıl ele alıyoruz? Tarım politikaları konusunda sektör olarak nasıl bir çaba içindeyiz? Söz konusu çabalar tarım politikalarından kaynaklı sorunlarımızın çözümüne katkı sunuyor mu? Sektörü doğrudan etkileyen tarım politikaları ne tür sonuçlar doğuruyor? Yerel ve coğrafi işaretli ürün kullanımı konusunda hangi noktadayız? Bu ürünlerin kullanımı gastronomi açısından neden önemli? Tarımsal ürünlerin işletmelere daha düşük maliyetlerle ulaştırılması konusunda hangi engeller mevcut? Bu engeller nasıl aşılabilir? Kamu kurumları nezdinde hangi girişimlerde bulunuluyor? Sektörün istihdam gücü, tarım politikalarını etkileyebilecek düzeyde mi? Sektör olarak aslında tek tedarikçimiz olan tarımı destekliyor muyuz?